Záruky kvality

Čím garantujeme kvalitu služieb a aký software používame?

Naša firma poskytuje záruku na bezchybnosť dodávaných služieb. V prípade sankciovania (pokuty, penále,....) daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, úradom práce, zdravotnou poisťovňou a ďalšími, uhradíme škodu vo výške vyrubeného penále či pokuty. Za celý čas sme nemali ani jednu škodovú udalosť tohto druhu. Veríme, že aj touto službou prispejeme k prehĺbeniu vzájomnej dôvery a skvalitneniu našich služieb.

Máme zakúpenú licenciu na účtovný softvér MONETA, ktorý pracuje v prostredí MS Windows. Všetky potrebné výstupy okrem tlačovej formy poskytuje v excel-forme, čo znamená pružnú výmenu informácií, dáva možnosť viesť databázu a nevyhnutný archív v elektronickej forme, a i.