Účtovníctvo

Popis nami poskytovaných služieb v oblasti účtovníctva

Vykonávame účtovnícke práce podľa dohody a potrieb aj vo firme klienta. Máme skúsenosti s informačným systémom NAVISION a SAP R/3..

Vedenie podvojného účtovníctva komplexne v zmysle platnej legislatívy obsahuje najmä:
 • Vytvorenie účtovnej osnovy na podmienky klienta, včítane členenia na strediská, zákazky ap.
 • Spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska.
 • Vedenie účtovných kníh (chronologický zápis údajov a zápis údajov z vecného hľadiska).
 • Vedenie analytickej evidencie podľa požiadaviek klienta.
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr.
 • Evidencia DPH - zoznam faktúr (dokladov), zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie .
 • Evidenciu dlhodobého majetku, s vypracovaním odpisových plánov. Evidencia drobného dlhodobého majetku.
 • Spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad.
 • Priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia.
 • Oznamovacia povinnosť podľa §32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • Ročná účtovná závierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a poznámok podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR.
 • Daňové priznanie - vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh.
 • Zostavenie priznania k dani z motorových vozidiel a dani z nehnuteľnosti.
 • Schválenie účtovnej závierky (vyhotovenie návrhu zápisnice z valného zhromaždenia) a jej uloženie do Zbierky listín v Obchodnom registri.
 • Rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce roky.
 • Konzultácie k obchodným zmluvám. Podnikateľské a účtovné poradenstvo.