Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Vedieme mzdovú a personálnu agendu v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou dodávaných služieb je aj styk s úradmi, t.j. vyhotovenie a odoslanie mesačných, štvrťročných a ročných dokumentov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a daňové úrady, tiež súčinnosť pri kontrole zo strany sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu a iných organizácií štátnej správy. Klient obdrží kompletne spracovanú mzdovú agendu vrátane prevodných príkazov bankám pre splnenie odvodových povinností, pre výplaty zamestnancom, prípadne výplatné listiny pri výplate v hotovosti.

Mzdová a personálna agenda obsahuje najmä:
 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky.
 • Vyhotovenie výplatných listín.
 • Vedenie mzdových listov.
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní.
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane.
 • Výpočet PN. Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde.
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
 • Vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia.
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Potvrdenie o príjmoch pre zamestnancov.
 • Zakladanie a archivácia osobných spisov. Ochrana osobných údajov.
 • Vyhotovenie dokladov potrebných pre samotné účtovníctvo.
 • Štatistické výkazy. Personálne a mzdové poradenstvo.