Auditorská činnosť

Kto potrebuje audit?

Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ak

  • je akciovou spoločnosťou (platí do 31.12.2009), pre rok 2010 a nasl. platia podmienky uvedené nižšie
  • túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
  • zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.,
  • je spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo družstvom, pričom splnila aspoň dve z týchto podmienok:
    • celková suma majetku (aktív brutto) presiahla 20 000 000 Sk, od 1.3.2009 1 000 000 €,
    • čistý obrat (tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb) presiahol 40 000 000 Sk, od 1.3.2009 2 000 000 €,
    • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20, od 1.3.2009 je podmienkou presiahnutie počtu 30 zamestnancov.

Splnenie podmienok v jednom roku zakladá povinnosť auditu pre nasledujúci rok. Splnenie podmienok pre účely zistenia povinnosti auditu na účtovné závierky zostavené k 1.3.2009 a neskôr sa posudzujú za dve po sebe nasledujúce obdobia. Audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie. Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 1 000 000 Sk.

Späť na audítorské služby