Auditorská činnosť

Služby registrovaného audítora

Činnosť spoločnosti zastrešujem ako registrovaný audítor - člen Slovenskej komory audítorov od roku 1994,  číslo licencie SKAU 492. Audit vykonávam najmä pre obchodné spoločnosti, ale aj družstvá a neziskové organizácie.

Ponúkam:
 • Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností
 • Priebežné overovanie účtovníctva (interný audit)
 • Audítorské služby
  • zostavenie a poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky
  • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
  • návrh a príprava interných predpisov spoločnosti
  • spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti
  • poradenstvo v oblasti špecifických účtovných prípadoch
  • metodické usmernenie pri zmenách účtovných postupov

Poskytované služby sa opierajú o dlhoročné skúsenosti audítora, ktorý ovláda princípy fungovania firiem v podmienkach Slovenska v rámci existujúceho účtovno-daňovej legislatívy. Znalosť rôznych účtovných softvérov (Omega, Compeco, MONETA, Softip, SPIN, Datalock), a informačných systémov (SAP R/3, Navision) umožňuje pri riešení vašich otázok zohľadniť špecifiká týchto systémov. Práca na audite má priebežný charakter, harmonogram prác je stanovený v zmluve po zohľadnení časových požiadaviek klienta. Audítorské testy sú zostavené tak, aby zabezpečili overenie všetkých dokladov do koncoročnej uzávierky. Nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overiť výročné správy pred ich zverejnením, je táto služba súčasťou zmluvy o audítorskej činnosti.

Ing. Lýdia Koumalová, audítor

Kto potrebuje audit?